Предметом навчальної дисципліниє теоретичні аспекти та методологія проектування,побудови тавикористання комп'ютерних мереж

Метою навчальної дисципліниє формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування комп'ютерних мереж,використання мережевого обладнання та мережевих сервісів.

Основними завданнями дисципліниє: вивчення архітектури комп'ютерних мереж, програмного забезпечення, методів проектування та набуття практичних навичок аналізу, побудови, та захисту від несанкціонованого доступу.

Мета -  ознайомлення студентів з математичними основами чисельних методів вирішення завдань (вирішення рівнянь, систем рівнянь, диференціальних рівнянь, інтеграції і диференціювання) і вживання цих чисельних методів для вирішення проблем математичного моделювання систем і процесів. 


  • Формування в здобувачів освіти знання про поняття інформаційного середовища процесу обробки даних, поняття про програмний засіб, як формалізований опис процесу, поняття якості програмного засобу;

  • Розуміння в здобувачів освіти основних вимог до програмного засобу, специфікації якості програмного засобу, мови специфікацій;